ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 – Het Aanbod

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 5 – De prijs

ARTIKEL 6 – Garantie

ARTIKEL 7 – De uitvoering van de bestelling

ARTIKEL  8 – Betaling

ARTIKEL 9 – Klachten(procedures)

 

ARTIKEL 1 – Definities

Contractant : De koper, consument of onderneming die dienstverlening af neemt.
Visumsonline: De verkopende partij
Uitgevende instantie: Overheidsinstantie die in directe of indirecte beslissingsbevoegd is over consulaire zaken.
Leverancier: Partijen die ondersteunende zaken verrichten voor Visumsonline.
persoonsdocumenten: identiteitskaart, paspoort, visums, over persoonsgebonden documenten.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten uit voortvloeien uit de website visumsonline.nl.

ARTIKEL 3 – Het Aanbod

Visumsonline.nl bied ondersteunende diensten aan voor consulaire zaken zoals visum aanvragen.
Het resultaat van ons dienstverlening is afhankelijk van de uitgevende instantie, visumsonline is hierbij een intermediaire partij die geen invloed heeft op het uiteindelijke resultaat van de afgenomen dienst.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt direct tot stand nadat er volledig voldaan is aan de betaling van de  dienst en de contractant voldaan heeft aan eventuele informatie of document verzoeken .  Annuleren is na bestelling is niet meer mogelijk indien het om een visumaanvraag gaat.

ARTIKEL 5 – De prijs

De prijs wordt weergegeven op het bestelformulier van het product naar keuze.
Visumonline behoudt zich het recht om de bestelling te annuleren indien de prijs fout is vermeld op de website of bestelformulier.

ARTIKEL 6 – Garantie

Visumsonline  beperkt haar garantie tot fouten die door medewerkers van Visumonline zijn gemaakt.
Onder fouten te verstaan, foute verwerkingen van visumaanvragen die niet het gevolg zijn van fouten door de contractant of uitgevende instantie.
Onder deze garantie bepaling heeft de contractant het recht op een retour van de bemiddelkosten inclusief de consulaire kosten. Visumsonline behoudt zich het recht om de fout te herstellen binnen een periode van 2 weken, waarbij een retour van de bemiddelkosten en consulaire kosten bij herstel komen te vervangen.

Visumsonline geeft geen garantie op retourontvangst van persoonsdocumenten zoals een identiteitskaart of paspoort.
Noch aansprakelijkheid bij schade over verlies van persoonsdocumenten.
Bij verlies van persoonsdocumenten blijft Visumsonline gevrijwaard van eventuele gevolgen die zich hierbij in directe of indirecte zin met zich meebrengen.

ARTIKEL 7 – De uitvoering van de bestelling

Na bestelling van een product hanteren wij een levertermijn van maximaal 2 weken.
De contractant heeft recht om de bestelling te annuleren indien levering uitblijft, hierbij heeft de contractant volledig recht op teruggave van het aankoopbedrag.

De bestelling kan plaatsvinden nadat de vereiste informatie of documenten van de contractant in bezit zijn van visumsonline. Bij uitblijf van een informatie of document verzoek heeft de contractant niet het recht de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 8 – Betaling

Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven op de bestelpagina.

ARTIKEL 9 – Klachten(procedures)

Bij klachten wordt er van de contractant eerst verwacht dat deze zijn klacht formeel per post of email bij ons bekend maakt. Visumsonline behoud zich het recht om maximaal 3 weken te reserveren voor een passende oplossing. Indien de contractant het niet eens is met de oplossing is deze na 3 weken vrij om zijn klacht bij de geschillencommissie te deponeren.